Menu Zamknij

Ogłoszenie o rekrutacji na studia podyplomowe oraz studia niestacjonarne II stopnia

Biuro projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej- część druga” ogłasza rekrutację na studia podyplomowe oraz studia niestacjonarne II stopnia.

Studia adresowane do pracownika Politechniki Lubelskiej, tworzącego  kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu).

Studia podyplomowe:

Zadanie 1:

 • Nazwa zadania: Studia podyplomowe – Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Liczba uczestników: 1
 • Program studiów skierowany do kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, która chce poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi. Minimalny zakres programu studiów powinien obejmować co najmniej tematy: podstawy modelowania sieci komputerowych, systemy operacyjne, podstawy przełączenia i routingu w sieciach, podstawy bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.
 • Czas trwania studiów:  2 semestry
 • Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów lub/i zaliczenie egzaminu końcowego lub/i napisanie i obrona pracy projektowej/dyplomowej.
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów: dyplom ukończenia studiów   z zakresu administrowania sieciami komputerowymi.

Zadanie 2:

 • Nazwa zadania: Studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Liczba uczestników: 1
 • Program studiów skierowany do kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, która chce poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Minimalny zakres programu studiów powinien obejmować co najmniej tematy: nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, prawne aspekty, kierowanie ludźmi, system ocen pracowniczych, controlling kadrowy, zarządzanie kompetencjami, system wynagradzania i motywowania, psychologia w ZZL.
 • Czas trwania studiów:  2 semestry
 • Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów lub/i zaliczenie egzaminu końcowego lub/i napisanie i obrona pracy projektowej/dyplomowej.
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów: dyplom ukończenia studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Zadanie 3:

 • Nazwa zadania: Studia podyplomowe – Prawo zamówień publicznych
 • Liczba uczestników: 3
 • Program studiów skierowany do kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, która chce poszerzyć swoje kompetencje w zakresie przetargowych i poza przetargowych form wydatkowania środków publicznych oraz przygotują ich do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień. Minimalny zakres programu studiów powinien obejmować co najmniej tematy: wstęp do zamówień publicznych, zakres i organizacja zamówień publicznych, postępowanie o udzieleniu zamówień, system kontroli.
 • Czas trwania studiów:  2 semestry
 • Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów lub/i zaliczenie egzaminu końcowego lub/i napisanie i obrona pracy projektowej/dyplomowej.
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów: dyplom ukończenia studiów z zakresu prawo zamówień publicznych.

Zadanie 4:

 • Nazwa zadania: Studia podyplomowe – MBA
 • Liczba uczestników: 1
 • Program studiów skierowany do kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, która chce poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych metod zarządzania. Minimalny zakres programu studiów powinien obejmować co najmniej tematy: zarządzanie, ekonomia menadżerska, finanse, marketing, prawo, negocjacje, sztuka wystąpień publicznych, mapowanie, coaching, komunikacja interpersonalna.
 • Czas trwania studiów:  2 semestry
 • Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów lub/i zaliczenie egzaminu końcowego lub/i napisanie i obrona pracy projektowej/dyplomowej.
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów: dyplom ukończenia studiów  z zakresu MBA.

Zadanie 5:

 • Nazwa zadania: Studia podyplomowe – Terroryzm i zagrożenia hybrydowe
 • Liczba uczestników: 1
 • Program studiów skierowany do kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, która chce poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania systemem bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Minimalny zakres programu studiów powinien obejmować co najmniej tematy: współczesny terroryzm, psychologia terroryzmu, profilaktyka zagrożeń, systemy przeciwdziałania, analiza rynku, działania państwowe i militarne w konflikcie hybrydowym, konflikty w cyberprzestrzeni.
 • Czas trwania studiów:  2 semestry
 • Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów lub/i zaliczenie egzaminu końcowego lub/i napisanie i obrona pracy projektowej/dyplomowej.
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów: dyplom ukończenia studiów z zakresu terroryzmu i zagrożeń hybrydowych.

Zadanie 6:

 • Nazwa zadania: Studia podyplomowe – Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Liczba uczestników: 1
 • Program studiów skierowany do kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, która chce poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Minimalny zakres programu studiów powinien obejmować co najmniej tematy: teoria informacji, techniki analityczne, zarządzanie zespołami analitycznymi, prognozowanie w zarządzaniu bezpieczeństwem, prawne aspekty, ochrona informacji, systemy bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe.
 • Czas trwania studiów:  2 semestry
 • Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów lub/i zaliczenie egzaminu końcowego lub/i napisanie i obrona pracy projektowej/dyplomowej.
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów: dyplom ukończenia studiów z zakresu zarządzania kompetencjami pracowników.

Studia niestacjonarne II stopnia:

Przedmiotem zamówienia są studia niestacjonarne II stopnia – kierunek Administracja:

 • Nazwa zadania: Studia niestacjonarne II stopień – Administracja
 • Liczba uczestników: 1
 • Program studiów skierowany jest od osób, które w sposób profesjonalny i kompleksowy chcą zdobyć najnowszą wiedzę, poznać praktyczne narzędzia 
  i metody realizacji zadań, przed jakimi stoi administracja publiczna XXI wieku Minimalny zakres programu studiów powinien obejmować co najmniej tematy: administracja i samorząd terytorialny, ustrój polityczny państwa, organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym, polityka społeczna, prawo administracyjne, systemy ochrony prawnej,
 • Czas trwania studiów:  4 semestry
 • Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów lub/i zaliczenie egzaminu końcowego lub/i napisanie i obrona pracy projektowej/dyplomowej,
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów: dyplom ukończenia studiów z zakresu administracji.

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia:  rok akademicki 2020/2021.
Studia w trybie stacjonarnym (siedziba Wykonawcy) lub prowadzone w trybie online.

Pracownicy zainteresowani studiami proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: formularz danych osobowych (załącznik nr 1b do Regulaminu ), oświadczenie kwalifikowalności uczestnika (załącznik 2b do Regulaminu), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 3b do Regulaminu).

Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń, Centrum Promocji  i Informacji Politechniki Lubelskiej (CENTECH , p.104), w terminie  do 27.08.2020 r.. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia „Rekrutacja na studia podyplomowe- część druga”.