Menu Zamknij

Rekrutacja uzupełniająca na staże dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury

 

Rekrutacja uzupełniająca na staże w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 14 lipca 2020 r. do 21 lipca 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury, skierowana do studentów następujących kierunków:

  • Budownictwo – I stopień kształcenia nabór 2017/2018 (120 godzinne staże w przedsiębiorstwach)

Dokumenty, jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

Studenci zainteresowani udziałem w stażach krajowych w przedsiębiorstwach nie mogą mieć statusu osoby pracującej i zobowiązani są do złożenia poniższego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

  • kwestionariusz – formularz danych uczestnika projektu (do pobrania ze strony internetowej projektu http://zprpl.pollub.pl w zakładce DOKUMENTY – załącznik Nr 2 do Załącznika Nr A do regulaminu projektu);
  • Curriculum Vitae;
  • list motywacyjny, w tym wykazanie znaczenia udziału w projekcie dla rozwoju zawodowego kandydata;
  • średnia ważona ocen za ostatni zaliczony semestr, obliczana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie studiów z uwzględnieniem liczby punktów ECTS, potwierdzona przez Dziekanat Wydziału;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • potwierdzenie dodatkowej aktywności (jeżeli dotyczy);
  • rekomendacja Dziekana Wydziału (jeżeli dotyczy).

  

Miejsce składania dokumentów:

Rektorat, ul. Nadbystrzycka 38D, pokój nr 10 (w godzinach 12.00 – 14.00)
Mgr Aleksandra Rozner  – tel.: (+48 81) 538 41 04, e-mail: a.rozner@pollub.pl

Istnieje możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów pocztą elektroniczną na wyżej podany adres e-mail lub oryginalnych dokumentów pocztą tradycyjną na adres:

Politechnika Lubelska
Sekretariat Prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym
Ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin

z dopiskiem: „DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA STAŻ W RAMACH  PROJEKTU „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga – rekrutacja uzupełniająca”.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą e-mail lub tradycyjną, dodatkowo należy wypełnić i dołączyć Oświadczenie o prawdziwości i aktualności danych (dostępne na stronie internetowej projektu http://zprpl.pollub.pl w zakładce DOKUMENTY)