Menu Zamknij

Płatne staże dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury


Rekrutacja na staże w ramach projektu
 Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej –
część druga
 umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 08–15 czerwca 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja na płatne staże dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury, skierowane do studentów studiów stacjonarnych następujących kierunków:

 • Budownictwo – II stopień kształcenia nabór 2018/2019 (120 godzinne staże w przedsiębiorstwach dla 19 studentów)
 • Architektura – II stopień kształcenia nabór 2018/2019 (120 godzinne staże w przedsiębiorstwach dla 16 studentów)

 

Dokumenty, jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego

Studenci zainteresowani udziałem w stażach krajowych w przedsiębiorstwach nie mogą mieć statusu osoby pracującej i zobowiązani są do złożenia poniższego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

 • kwestionariusz – formularz danych uczestnika projektu (do pobrania ze strony internetowej projektu http://zprpl.pollub.pl w zakładce DOKUMENTY – załącznik Nr 2 do Załącznika Nr A do regulaminu projektu);
 • Curriculum Vitae;
 • list motywacyjny, w tym wykazanie znaczenia udziału w projekcie dla rozwoju zawodowego kandydata;
 • średnia ważona ocen za ostatni zaliczony semestr, obliczana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie studiów z uwzględnieniem liczby punktów ECTS, potwierdzona przez Dziekanat Wydziału;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie dodatkowej aktywności (jeżeli dotyczy);
 • rekomendacja Dziekana Wydziału (jeżeli dotyczy).

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Budownictwa i Architektury (w godzinach 8.00-14.00, pok. 031):

 • mgr Joanna Wiśniewska-Baran – studenci kierunku Budownictwo – tel.: (81) 538-44-56, e-mail: wisniewska@pollub.pl
 • mgr Katarzyna Stelmach-Biszczak – studenci kierunku Architektura – tel.: (81) 538-44-22, e-mail: stelmach-biszczak@pollub.pl

Istnieje możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów pocztą elektroniczną na wyżej podane adresy e-mail lub oryginalnych dokumentów pocztą tradycyjną na adres:
Wydziału Budownictwa i Architektury
Dziekanat – pok. 031
Ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin
z dopiskiem: „DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA STAŻ W RAMACH  PROJEKTU „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą e-mail lub tradycyjną, dodatkowo należy wypełnić i dołączyć Oświadczenie o prawdziwości i aktualności danych (dostępne na stronie internetowej projektu http://zprpl.pollub.pl w zakładce DOKUMENTY)

 

Uwaga

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do wsparcia stażowego, mają możliwość rozpoczęcia stażu nie później niż z dniem 01 września 2020 roku, pod warunkiem, iż na dzień podpisania umowy o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie dla studentów Politechniki Lubelskiej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”,  kandydat będzie posiadał status studenta.