Menu Zamknij

Wznowienie naboru w programie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem dzisiejszym, tj. 18 maja 2020 r. wznawiamy, zawieszony dnia 13 marca 2020 r.  z powodu sytuacji epidemiologicznej, nabór nowych wniosków o płatne staże w projekcie Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla studentów Wydziału Zarządzania następujących kierunków:

  • Finanse i Rachunkowość – I stopień kształcenia nabór 2018/2019
  • Inżynieria Logistyki – I stopień kształcenia nabór 2018/2019
  • Marketing i Komunikacja Rynkowa – I stopień kształcenia nabór 2018/2019
  • Zarządzanie – I stopień kształcenia nabór 2018/2019

Rekrutacja potrwa do dnia 22 maja br.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą mailową na adres:

a.jalowiec@pollub.pl lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Aneta Jałowiec
Koordynator Merytoryczny
ds. staży w Wydziale Zarządzania PL 

Politechnika Lubelska
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 38 D

z dopiskiem: „DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA STAŻ W RAMACH  PROJEKTU „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”.

 

Wymagane dokumenty:

Studenci zainteresowani udziałem w stażach krajowych w przedsiębiorstwach nie mogą mieć statusu osoby pracującej i zobowiązani są do złożenia poniższego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

  • kwestionariusz (formularz danych osobowych) z oświadczeniem uczestnika projektu – załącznik Nr 2 do Załącznika Nr A do regulaminu projektu  http://zprpl.pollub.pl/index.php/dokumenty/
  • curriculum vitae;
  • list motywacyjny;
  • średnia ważona ocen z ostatniego zaliczonego semestru (obliczana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie studiów z uwzględnieniem liczby punktów ECTS, potwierdzona przez Dziekanat danego Wydziału) – mailowo przesyłacie Państwo prośbę o przygotowanie niniejszego zaświadczenia do pracownika Dziekanatu WZ opiekującego się Państwa kierunkiem studiów, przygotowane na Państwa prośbę zaświadczenie zostanie dołączone do dokumentacji;
  • zaświadczenie o dodatkowej aktywności (jeśli dotyczy);
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
  • rekomendacja Dziekana Wydziału (jeśli dotyczy) – przesyłacie Państwo drogą mailową na adres: a.jalowiec@pollub.pl podanie adresowane do Dziekana WZ PL z prośbą o rekomendację w projekcie wraz z uzasadnieniem. Wystawiona rekomendacja Dziekana WZ zostanie dołączona do Państwa dokumentacji rekrutacyjnej.

W przypadku niewykorzystania wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach kształcenia WZ zostanie ogłoszony nowy termin rekrutacji uzupełniającej.

Osoby, które przeszły pomyślnie poprzednią rekrutację i chciałyby rozpocząć staż w czerwcu br. proszę o kontakt mailowy a.jalowiec@pollub.pl lub telefoniczny 815384463, w celu omówienia szczegółów rozpoczęcia stażu i dopełnienia wszelkich formalności związanych z dokumentacją.