Menu Zamknij

Rekrutacja uzupełniająca na staże dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury


Rekrutacja uzupełniająca na staże w ramach projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 03–17 marca 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury, skierowana do studentów następujących kierunków:

  • Budownictwo – I stopień kształcenia nabór 2017/2018

 

Dokumenty, jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

  • kwestionariusz – formularz danych osobowych (do pobrania);
  • CV;
  • list motywacyjny, w tym wykazanie znaczenia udziału w projekcie dla rozwoju zawodowego kandydata;
  • średnia ważona ocen za ostatni zaliczony semestr, obliczana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie studiów z uwzględnieniem liczby punktów ECTS, potwierdzona przez Dziekanat Wydziału;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • potwierdzenie dodatkowej aktywności (jeżeli dotyczy);
  • rekomendacja Dziekana Wydziału (jeżeli dotyczy).

 

Miejsce składania dokumentów:

Koordynator merytoryczny ds. staży w Wydziale Budownictwa i Architektury PL – mgr Aleksandra Rozner 

Rektorat, pokój nr 10 w dniach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 13.00 – 14.30

Biuro Projektu ds. staży WBiA:
ul. Nadbystrzycka 38D, pokój 10
20-618 Lublin
tel.: (+48 81) 538 41 04
email: a.rozner@pollub.pl

 

Uwaga

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do wsparcia stażowego, mają możliwość rozpoczęcia stażu nie później niż z dniem 01 września 2020 roku, pod warunkiem, iż na dzień podpisania umowy o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie dla studentów Politechniki Lubelskiej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”,  kandydat będzie posiadał status studenta.

Więcej informacji na temat projektu: http://zprpl.pollub.pl