Menu Zamknij

Usługa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 49 studentów Politechniki Lubelskiej odbywających 120 godzinne staże krajowe, trwające maksymalnie 35 dni kalendarzowych, w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-07-2019

Numer ogłoszenia

1196621

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, zgodnym ze wzorem towarzystw ubezpieczeniowych:
• drogą e-mailową na adres: a.rozner@pollub.pl do godziny 09:00 w dniu 30.07.2019 r.
lub 
• złożyć osobiście lub wysłać na adres (liczy się data i godzina wpływu oferty do Biura): 
Politechnika Lubelska Biuro Projektu ds. staży WBiA ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, do dnia 30.07.2019r. do godz. 09.00
Po upływie wskazanego terminu oferty nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2019 r. o godzinie 09:05 w siedzibie Biuro Projektu ds. staży WBiA

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.rozner@pollub.p

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Rozner

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 538 41 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 49 studentów Politechniki Lubelskiej odbywających 120 godzinne staże krajowe, trwające maksymalnie 35 dni kalendarzowych, w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”, tj. studentów studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia naboru 2017/2018 następujących kierunków studiów na Wydziale Budownictwa i Architektury:
1. Architektura – 15 osób
2. Budownictwo – 34 osoby

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie firmy ubezpieczeniowej na usługę ubezpieczenia dla 49 studentów Politechniki Lubelskiej odbywających 120 godzinne staże krajowe, trwające maksymalnie 35 dni kalendarzowych, w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 49 studentów Politechniki Lubelskiej odbywających 120 godzinne staże krajowe, trwające maksymalnie 35 dni kalendarzowych, w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”, tj. studentów studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia naboru 2017/2018 następujących kierunków studiów na Wydziale Budownictwa i Architektury:
1. Architektura – 15 osób
2. Budownictwo – 34 osoby

Ubezpieczenie powinno obejmować wypłatę świadczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego w trakcie wykonywania czynności realizowanych w ramach stażu, w tym w związku z dojazdem do miejsca odbywania stażu i powrotem do miejsca zamieszkania, z tytułu:
• śmierć wskutek NW (minimalna SU: 30 000 zł)
• śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (minimalna SU: 20 000 zł)
• trwały uszczerbek wskutek NW (minimalna SU: 20 000 zł)
• pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – min. 50 zł/dzień, świadczenie płatne od pierwszego dnia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w okresie: od 1 sierpnia 2019r. do dnia 31 października 2019r.

Wykonawca do dnia poprzedzającego dany termin realizacji staży wystawi polisę ubezpieczeniową uwzględniając faktyczną liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia.

Kod CPV

66510000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi ubezpieczeniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Ubezpieczenie studentów w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” w okresie od 01.08.2019 r. do 31.10.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) spełniający warunki określone w art. 22 ust.1b pkt. 1 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r. w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej czyli posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 ), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość aneksowania wybranej oferty (polisy ubezpieczeniowej), na podstawie możliwości wystąpienia na etapie realizacji projektu wzrostu lub spadku liczby osób objętych wsparciem, na tych samych warunkach co przedstawiona oferta wybranego Wykonawcy na dzień złożenia zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do ubezpieczenia liczby osób podanej w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty: cena 100%
C = Cn / Co x 100 pkt
gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena badanej oferty
Cena oferty musi być podana w złotych polskich w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA LUBELSKA

Adres

Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815384100

Fax

815384580

NIP

7120104651

Tytuł projektu

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z060/18-00